HunterOfSouls

10 tekstów – auto­rem jest Hun­te­rOf­Souls.

Necron

Nec­ron... maszy­na... z zim­nej sta­li zro­biona, całko­wicie uczuć poz­ba­wiona... je­den cel jej tyl­ko przyświeca... swe­mu bo­gu służyć i wszys­tko co żywe za­bijać. Nec­ron jest to maszy­na ok­rutna, lęka się jej każda żywa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 listopada 2012, 23:25

Wszystko i nic

Py­tasz mnie kim jes­tem. Leżąc przed moim ob­liczem skąpa­ny we krwi

swych przy­jaciół. Od­po­wiem ci na to naj­le­piej jak pot­ra­fię. Ja 

jes­tem wszys­tkim a za ra­zem niczym. Mogę być Każdym ale także

ni­kim. Jes­tem ry­cerzem, mor­dercą, zba­wieniem. Jes­tem os­trzem jak i 

tar­czą. Lecz dziś dla ciebie jes­tem po pros­tu śmiercią. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 listopada 2012, 22:13

* * *

Dzieci mro­ku tej no­cy były nadzwyczaj po­budzo­ne. Dziś tej no­cy

w pełni księżyca i mat­ka "Ciem­ność" księżyc zak­ryła. Tak więc

ruszyły dzieci na łowy krwa­we by złożyć swej mat­ce jak 

naj­krwaw­szą ofiarę. Krew ty­sięcy jed­nej no­cy prze­lana by 

zas­po­koić swój głód a mat­ce po­kazać jak bar­dzo jest przez nie 

kochana. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 lipca 2012, 16:07

* * *

Znam dziew­czynę jedną, która moim ideałem jest. Ona twier­dzi że jest brzyd­ka, głupia itp... Lecz po­dejdę jej z po­mocną rękom, z błędu wyp­ro­wadzę Ją. Żeby pod­nieść Ją na duchu włożę całe ser­ce swe. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 kwietnia 2012, 23:14

* * *

Było dwo­je młodych ludzi. Miłości ra­zem szu­kali. Po­cie­sza­li się gdy coś im nie wychodziło, i pot­ra­fili hu­mor so­bie zaw­sze poprawić.
Pew­ne­go dnia On przyz­nał się że dzięki niej czu­je dziw­ne uczu­cie... że chy­ba kocha ja. Ona też to czuła i to pot­wier­dziła... lecz obaj po przejściach by­li i to nie zbyt ra­dos­nych. Nie wie­dzieli co w tej sy­tuac­ji zro­bić. Czy po­win­ni Oni spróbować?
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 kwietnia 2012, 00:14

* * *

To były piękne dni, kiedy do szczęścia miłość nie pot­rzeb­na była nam.
Żyliśmy wol­ni, do pu­ki praw­da nam się nie objawiła.
Coś zaczęło w nas drżeć, coś nas niepokoić,
Brak miłości odez­wał się.
Szukamy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 kwietnia 2012, 15:54

Miłość dziś u mnie goszcze lecz po­wiada mi że już więcej u mnie nie za­gości bo to co te­raz widzę to owoc mej nienawiści. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 lutego 2012, 18:58

* * *

Czy to anioł czy sy­rena? nie to mo­ja naj­piękniej­sza ze stworzeń dziew­czy­na. jej uśmiech niczym bry­zy mor­skiej smak... Two­je zdjęcia w ciąż w pa­mięci mi tkwią i spra­wiają że żad­ne tru­dy nie straszne mi są. odzień uśmiech na twarzy mi to­warzyszy gdy tyl­ko oczy zam­knę w swej ciszy... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 lutego 2012, 17:00

Nie wol­no się smu­cić gdy życie wzy­wa cię do siebie byś wstał i nie pod­da­wał się. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lutego 2012, 11:31

Nadzieja

Na dworze mróz siepie straszli­wy i w so­pel mnie po­woli zmienia... Już nadzieje zat­ra­cam że 

co­kol­wiek we mnie życie przywróci... słońce zachodzi i już dla mnie nie wróci... Lecz z ciem­ności

two­ja twarz się wyłania... ro­bi się ciepło i ra­dość z życia pow­ra­ca... Tyś mym pro­mykiem,

słońcem w dzień i w no­cy.. i chcę by tak po­zos­tało aż po wsze czasy...
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 stycznia 2012, 15:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność